Terms and Conditions Urbee One

ALGEMENE VOORWAARDEN MAANDHUUR
Ebike Network Amsterdam B.V., KvK-nummer 66514150, Pedro de Medinalaan 11, 1086 XK Amsterdam.
www.urbee.nl/nl/algemene-voorwaarden-maandhuur.


1. Definities
In deze algemene voorwaarden maandhuur wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden maandhuur
Fiets: een elektrische fiets met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel, alsmede een accu met één accusleutel, een oplader en een smartphone houder.
Huurder: de wederpartij van Urbee. Een (natuurlijk of rechts-)persoon die een Fiets huurt van
Urbee. Huurder wordt hierna ook wel met een mannelijk enkelvoudig voornaamwoord aangeduid.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst gesloten tussen Urbee en Huurder.
Urbee: Ebike Network Amsterdam B.V.


2. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Urbee, zoals offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit een aanbod voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Urbee, alsmede ten behoeve van bij Urbee werkzame personen en ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Urbee.


3. Overeenkomst
3.1. Urbee stelt een Fiets ter beschikking aan Huurder voor de duur van de Overeenkomst tegen betaling van de maandelijkse en incidentele kosten genoemd in de Overeenkomst tussen partijen en zoals kenbaar op de website van Urbee.
3.2. De maandelijkse kosten voor de eerste maand worden berekend door het aantal resterende dagen in de desbetreffende maand te delen door het totaal aantal dagen van de betreffende maand te vermenigvuldigen met het maandtarief.
3.3. Gedurende de loop van de Overeenkomst heeft Huurder recht op gratis wisselen, zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
3.4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.


4. Gebruik
4.1. Huurder is verplicht een Fiets voor het eerste gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle en zo te controleren op fouten, gebreken, schade en/of andere onvolkomenheden. Ingeval er onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze direct aan Urbee te worden gemeld. Indien de onvolkomenheden van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet in gebruik zou nemen, dient Huurder dit aan Urbee te melden met opgaaf van redenen.
4.2. Huurder gebruikt een Fiets zoals te verwachten is van een goed huurder, volgens de geldende verkeersregels en volgens de geldende fatsoensnormen. De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder en Huurder mag geen andere personen vervoeren op de Fiets.
4.3. Het gebruik van de Fiets is voor eigen risico van Huurder.
4.4. Fietsen zijn voorzien van een telefoonhouder. Het gebruik van een mobiele telefoon is geheel voor eigen rekening en risico van Huurder.
4.5. Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.
4.6. Bij verkeerd stallen met verwijdering van de Fiets tot gevolg, dient Huurder zelf de Fiets weer op te halen. Indien Huurder dit verzuimt, is Huurder gehouden de transportkosten voor het ophalen van de fiets te vergoeden met een maximum van € 250,--. Tevens is Huurder gehouden eventuele boetes alsdan te vergoeden.
4.7. Bij het stallen laat Huurder de Fiets netjes achter en zet de Fiets deugdelijk op slot met de twee bijgeleverde sloten, waarbij een van de sloten dient te worden bevestigd aan een vast object. In geval Huurder zich hier niet aan houdt is per geval een boete van €10,- verschuldigd.
4.8. Huurder mag de fiets niet stallen bij een Urbee deelfiets station. In geval Huurder de Fiets stalt bij een Urbee deelfiets station is Huurder een boete verschuldigd van €25,- per gebeurtenis.

4.9 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel van de Fiets te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden, dient zo spoedig mogelijk aan Urbee te worden geretourneerd.
4.10. Urbee heeft de beschikking over een reservesleutel van de Fiets. Wanneer Huurder een sleutel verliest, is hij verplicht een nieuwe sleutel bij Urbee aan te vragen. De kosten van een nieuwe sleutel bedragen € 35,-- per sleutel.
4.11. Een Fiets kan zijn voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclameuiting verdwijnt volledig van de Fiets, moet er door Huurder zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, contact worden opgenomen met Urbee.
4.12. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het opladen van de accu van de fiets. Huurder kan de accu opladen met de meegeleverde oplader. Opladen mag enkel via deze oplader. Opladen mag niet met een andere niet door Urbee geleverde oplader, opladen mag ook niet bij de Urbee deelfiets stations. In geval Huurder de Fiets oplaadt met een andere oplader of bij een Urbee deelfiets station is Huurder een boete verschuldigd van €25,- per gebeurtenis.


5. Looptijd en opzegging
5.1. De Overeenkomst tussen partijen heeft een looptijd van een maand, waarbij een minimale duur van 2 maanden geldt.
5.2. Na het verstrijken van de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst wordt deze behoudens rechtsgeldige beëindiging voortgezet met een aansluitende periode van een maand. Na iedere verlenging wordt de Overeenkomst vervolgens steeds verlengd met een periode van een maand.
5.3. Een Overeenkomst kan geldig worden opgezegd door een schriftelijke opzegging per de eerste dag van de daaropvolgende maand met een minimale opzegtermijn van vijf werkdagen.
5.4. Ingeval van een opzegging door Huurder, kan Huurder de opzegging middels een e-mail aan Urbee herroepen tot het moment dat de Overeenkomst eindigt.
5.5. De Fiets dient door Huurder uiterlijk op de datum dat de Overeenkomst eindigt bij Urbee te zijn ingeleverd.
5.6. Wanneer de Fiets niet uiterlijk op de datum dat de Overeenkomst eindigt is ingeleverd bij Urbee, is Huurder een boete verschuldigd van € 5,-- per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Urbee, een en ander met een maximum van veertien dagen.
5.7. Als de Fiets niet binnen veertien dagen nadat de Overeenkomst is geëindigd, is overgedragen aan Urbee,, is Huurder een boete verschuldigd van € 15,-- per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Urbee, een en ander met een maximum van zestien dagen.
5.8. Als de Fiets niet binnen dertig dagen nadat de Overeenkomst is geëindigd, is overgedragen aan Urbee, zal Urbee aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Urbee geleden schade te vergoeden. Partijen komen overeen dat deze schade € 250,-- is, onverminderd het recht van Urbee om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze hoger is dan € 250,--.
5.9. Indien Huurder binnen drie maanden na opzegging van de Overeenkomst opnieuw een Overeenkomst sluit, is hij een additioneel bedrag van € 75,-- aan Urbee verschuldigd.


6. Wisselen
6.1. Huurder heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst het kosteloze recht om gebreken aan de Fiets die zijn ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets gratis te laten repareren op het service adres van Urbee, te weten de Keienbergweg 26 in Amsterdam. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, error van de motorkabel en een kapotte rem.
6.2. Ingeval van service en een gebrek aan de Fiets waarbij geen sprake is van service kan Huurder, enkel op afspraak, de Fiets afleveren op de service locatie van Urbee aan de Keienbergweg 26 in Amsterdam en vervolgens kosteloos een andere Fiets in gebruik nemen, behalve als in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald. Ingeval van diefstal kan eveneens kosteloos een andere Fiets in gebruik worden genomen op de service locatie van Urbee.
6.3. Huurder kan gebruik maken van de ‘module fietswissel thuis’ indien hij op een andere locatie dan de Keienbergweg 26 gebruik wenst te maken van de mogelijkheden vermeld in lid 2 van dit artikel. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn voor een locatie in Amsterdam € 75,-- per wissel of € 30,-- per maand. Voor een locatie in Nederland buiten Amsterdam zijn de kosten € 150,-- per wissel of € 45,-- per maand. Als Huurder er voor kiest om gebruik te maken van de module ‘fietswissel thuis’ en daarbij aangeeft dat hij het maandelijkse tarief wil betalen, kan dit slechts op twee momenten: bij het aangaan van de Overeenkomst en direct na een fietswissel. De module ‘fietswissel thuis’ heeft een looptijd van minimaal 4 maanden.
6.4. Er wordt – in overleg met Urbee – na verzoek een afspraak gepland voor een fietswissel. Urbee streeft ernaar een Fiets te wisselen binnen vijf werkdagen.

6.5 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, heeft Huurder geen aanspraak op enige compensatie of vergoeding. Wanneer Huurder niet verschijnt op een afspraak om de Fiets te wisselen, wordt er € 35,-- aan administratiekosten in rekening gebracht.


7. Reparaties en schade
7.1. Huurder zal gebreken aan de Fiets zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig uur, melden bij Urbee. Indien dergelijke gebreken leiden tot twijfel aan de veiligheid van de Fiets danwel er sprake is van gebreken van dusdanige aard dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet langer zou gebruiken, dient Huurder dit per ommegaande te doen.
7.2. Indien er gebreken ontstaan aan de Fiets dient Huurder de Fiets, op afspraak, terug te brengen naar het service adres van Urbee, te weten de Keienbergweg 26 in Amsterdam.
7.3. Huurder kan bij het aangaan van de Overeenkomst de ‘module diefstal en schade’ afsluiten. De kosten hiervoor zijn €10,- per maand. Als Huurder een module diefstal en schade heeft afgesloten is de aansprakelijkheid van Huurder ingeval van schade beperkt tot een bedrag ad € 95,-- indien hij heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in de artikelen 7.1, 7.2 én 7.4 van deze algemene voorwaarden.
7.4. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Urbee. Het aanrijdingsformulier kan worden gedownload op https://www.urbee.nl/europeanclaimform. Wanneer Huurder geen correcte contactgegevens van een derde partij overlegt, is Huurder aansprakelijk voor de
schade.
7.5. Het is Huurder niet toegestaan reparaties aan de Fiets te laten verrichten door een ander dan degene die hiertoe wordt aangewezen door Urbee, tenzij Urbee hiervoor toestemming heeft gegeven. Urbee hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.


8. Diefstal
8.1. Ingeval van diefstal of verlies van de Fiets zal Huurder dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig uur, melden bij Urbee. Voorts zal Huurder dan in overleg met Urbee de sleutels van de elektrische fiets en de accu zo spoedig mogelijk bij Urbee inleveren en zelf tijdig en op juiste wijze aangifte doen bij de politie (waarbij in ieder geval het framenummer, het merk en het type van de Fiets zijn vermeld) en Urbee een afschrift van deze aangifte verstrekken. Huurder dient alsdan tevens de oplader van de accu en een eventuele tweede accu in te leveren.
8.2. Huurder kan bij het aangaan van de Overeenkomst de ‘module diefstal en schade’ afsluiten. De kosten hiervoor zijn €10,- per maand. Als Huurder een module diefstal heeft afgesloten is de aansprakelijkheid van Huurder ingeval van diefstal of verlies beperkt tot een bedrag ad € 95,-- indien hij heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in de artikelen 4.7, 4.8 én 8.1 van deze algemene voorwaarden én er geen sprake is van een verwijdering van de Fiets conform artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden.
8.3. Ingeval van diefstal of verlies is Huurder aansprakelijk jegens Urbee voor een bedrag van € 1.695,-- onverminderd het recht van Urbee op volledige schadevergoeding, behalve als Huurder de module diefstal heeft afgesloten.
8.4. Wanneer een verloren of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van de Overeenkomst krijgt Huurder maximaal het bedrag gecrediteerd dat hij reeds heeft betaald aan Urbee met betrekking tot de diefstal of het verlies. Urbee bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten. 8.5. Indien en voor zover Huurder foutieve informatie heeft verstrekt met betrekking tot de diefstal en/of het verlies, heeft Urbee het recht om een toeslag van € 250,-- in rekening te brengen bij Huurder. Dit bedrag komt bovenop het verschuldigde eigen risico en de eventuele toeslag genoemd in lid 2 van dit artikel.
8.6. Bij diefstal of verlies van (onder)delen van de Fiets, is Huurder aansprakelijk voor de werkelijk geleden schade door Urbee, behalve als hij de module diefstal heeft afgesloten. In dat geval is Huurder aansprakelijk tot maximaal € 95,- indien hij heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in de artikel 4.7, 4.8 én 8.1.


9. Aansprakelijkheid Huurder
9.1. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de Fiets, tenzij de ‘module schade’ is afgesloten of er sprake is van schade ontstaan door slijtage en normaal gebruik.
9.2. Boetes opgelegd door derden aan Urbee en eventuele kosten die Urbee moet maken als gevolg van het handelen van Huurder zijn voor rekening van Huurder.

10. Ontbinding
10.1. Als een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of de algemene voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij eerst in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van 16 dagen voor nakoming heeft gegeven.
10.2. Huurder heeft een recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek, waarbij hij zonder opgaaf van reden veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de bevoegdheid heeft om de overeenkomst met Urbee te ontbinden door het toezenden van bijlage 1 aan Urbee.
10.3. Urbee heeft het recht het Urbee Huur Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:
- Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
- Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- goederen van Huurder geheel of gedeeltelijk door derden in beslag worden genomen en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst beïnvloedt;
- Huurder naar het oordeel van Urbee misbruik maakt van de Fiets en/of de door Urbee geboden mogelijkheid tot service en wisselen;
- Huurder naar het oordeel van Urbee een of meerdere malen de Fiets niet deugdelijk op slot heeft gezet (op dubbel slot en aan een vast object) of gestald;
- Huurder naar het oordeel van Urbee andere personen gebruik laat maken van de Fiets;
- Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Urbee; en/of;
- Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.


11. Betaling
11.1. Huurder is in het bezit van een SEPA-bankrekeningnummer. Huurder dient Urbee een machtiging te verstrekken tot automatische incasso van de door hem verschuldigde kosten van het opgegeven rekeningnummer.
11.2. Wanneer Urbee door Huurder verschuldigde kosten niet kan afschrijven of als deze onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim.
11.3. In geval van betaling na de betalingstermijn of in geval van het niet kunnen afschrijven van de automatische incasso of bij het onterecht storneren van de automatische incasso is Huurder €10,- per gebeurtenis verschuldigd.
11.4. Urbee is gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten tot dat Huurder de (maandelijkse en incidentele) kosten genoemd in de Overeenkomst tussen partijen en zoals kenbaar op de website van Urbee heeft voldaan.
11.5. Bij het sluiten van de Overeenkomst is Huurder gehouden om de maandelijkse kosten voor de eerste twee maanden te voldoen. Hierna zal Urbee steeds aan het begin van iedere maand de maandelijkse kosten van twee maanden later in rekening brengen bij Huurder die gehouden is deze te voldoen. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Huurder recht op terugbetaling van teveel betaalde bedragen onverminderd het recht van Urbee om eventuele schade en/of verschuldigde incidentele kosten te verrekenen met de vooruitbetaalde kosten.


12. Aansprakelijkheid
12.1. Urbee is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Urbee uitsluitend aansprakelijk is voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.
12.2. Alle aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de jaarlijkse kosten die Gebruiker in het betreffende jaar aan Urbee dient te voldoen.
12.3. Urbee is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,-- per aanspraak, dan wel € 5.000.000,-- per verzekeringsjaar.
12.4. De totale aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot vergoeding van de directe schade.
12.5. De aansprakelijkheid van Urbee voor indirecte schade, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en stagnatieschade), gemiste besparingen, en vertragingsschade is uitgesloten.

12.6 Urbee is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat Huurder een Fiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Dit gaat eveneens op indien Huurder door fouten, defecten, verlies dan wel schade geen gebruik kan maken van een Fiets en er geen vervangende Fiets beschikbaar is.
12.7. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Urbee.
12.8. Huurder vrijwaart Urbee voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Urbee uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Urbee daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Huurder aansprakelijk is. Dit met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Urbee of door een persoon of zaak waarvoor Urbee aansprakelijk is, Huurder niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Urbee voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.


13. Digitale gegevens en privacy
13.1. Bij het sluiten van een Overeenkomst legt Urbee de gegevens van Huurder vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
I. ten behoeve van de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten);
II. ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten;
III. ten behoeve van marktonderzoek;
IV. voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.
13.2. Urbee verstrekt gegevens van Huurders niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
13.3. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Urbee. Huurder kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan Huurder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Urbee via e-mail of telefoon.


14. Wijziging
14.1. Urbee is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden te wijzigen.
14.2. Wijzigingen van de Overeenkomst treden twee maanden na de bekendmaking via e-mail in werking of een latere
datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
14.3. Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden een maand na de bekendmaking via de website van Urbee in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de ekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
14.4. Indien Huurder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Urbee te zijn ontvangen.
14.5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:
A. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van Huurder is;
B. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van Huurder;
C. indien Huurder de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
D. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen;
E. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Amsterdam.

This website uses cookies to enhance user experience and to provide us with visitor analytics.