Terms and conditions

Prevent extra costs

Urbee provides an e-bike network in and around Amsterdam. In order to keep this network intact, we ask our users to comply to the following conditions:

  • Always return the e-bike back to the starting station.
  • Always lock the e-bike to a fixed object with the plug-chain
  • Always plug the charger into the battery after using the e-bike.
  • Is there any damage? Report this on time.


Please take the conditions in notice when returning your e-bike. Nobody is waiting for extra costs. For more information about the fees click here.

Algemene Voorwaarden

Ebike Network Amsterdam B.V., KvK-nummer 66514150, Pedro de Medinalaan 11, 1086 XK Amsterdam.

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden consumenten wordt verstaan onder:

Abonnement:

Een afspraak tussen de Gebruiker en Urbee waarbij de Gebruiker tegen een gereduceerd tarief per transactie het recht heeft om een Fiets te gebruiken.

Fiets:

Een elektrische deelfiets van Urbee.

Gebruik:

Het reserveren en het feitelijk in gebruik nemen van een Fiets.

Gebruiker:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een Fiets. Gebruiker is de persoon, met wie Urbee een Overeenkomst is aangegaan. Gebruiker wordt hierna verder ook wel aangeduid met een mannelijk enkelvoudig voornaamwoord.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst gesloten tussen Urbee en Gebruiker.

Tarieflijst:

Lijst waarop de tarieven zijn opgenomen voor onder andere het Gebruik van een Fiets, de kosten bij verlies en/of diefstal van enig van Urbee in gebruik verkregen zaak en de kosten bij een verkeerd huureinde. Deze tarieflijst is te raadplegen via www.urbee.nl, de Urbee-app en is op te vragen bij Urbee.

Urbee:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ebike Network Amsterdam B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1086 XK] Amsterdam, aan de Pedro de Medinalaan 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66514150.

Urbee Station:

Een stalling in, op of bij een locatie van Locatiehouder waarin Fietsen worden geplaatst.

ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Urbee, zoals offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit een aanbod voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Urbee, alsmede ten behoeve van bij Urbee werkzame personen en ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Urbee.

ARTIKEL 3. GEBRUIK

1. Om Gebruik mogelijk te maken dient Gebruiker te beschikken over een eigen gebruikersaccount.

2. Gebruiker zal Urbee alle gegevens te verstrekken die Urbee nodig heeft om een gebruikersaccount aan te maken. Dit betreft in ieder geval de naam van de Gebruiker, zijn woonadres, zijn of haar e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Ingeval van een wijziging van een van deze gegevens zal Gebruiker deze onverwijld doorgeven aan Urbee.

3. Een Fiets wordt door Gebruiker gereserveerd in zijn gebruikersaccount via de website van Urbee of met een mobiel elektronisch apparaat.

4. Gebruiker reserveert een Fiets voor een specifiek tijdstip, een specifieke tijdsduur en vanaf een specifiek Urbee Station. Urbee heeft het recht deze reservering te weigeren in het geval er geen Fietsen beschikbaar zijn of in alle andere gevallen dat een reservering redelijkerwijs niet kan worden geaccepteerd.

5. Voor zover niet anders is overeengekomen, komt een reservering pas tot stand als Gebruiker heeft betaald.

6. Gebruikers krijgen per reservering een code die functioneert als een fietssleutel. Met die code kunnen zij tijdens de reservering hun Fiets openen.

7. Gebruiker kan een reservering verlengen met toestemming van Urbee en als de beschikbaarheid van de Fiets dit toelaat. Gebruik is beperkt tot een maximum periode die door Urbee wordt bepaald. Ingeval van een verlenging van de reservering is Gebruiker de extra kosten verschuldigd zoals deze volgen uit de Tarieflijst van Urbee.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

1. Gebruiker is verplicht een Fiets voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle en zo te controleren op direct waarneembare gebreken. Als er gebreken worden geconstateerd, meldt Gebruiker deze direct aan Urbee. Gebruiker heeft hier tot een kwartier na het begin van de reservering de tijd voor.

2. Indien de direct waarneembare gebreken van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet in gebruik zou nemen, dient Gebruiker af te zien van het gebruik en de Fiets terug te zetten of te laten staan in het Urbee Station waar hij deze heeft opgehaald en dit aan Urbee te melden met opgaaf van redenen.

3. Gebruiker zal in het geval van lid 2 een nieuwe Fiets beschikbaar worden gesteld. Mocht er geen andere Fiets beschikbaar zijn, worden de kosten van een reservering niet bij Gebruiker in rekening gebracht, indien en voor zover Urbee vaststelt dat Gebruik inderdaad niet mogelijk was.

4. Indien er tijdens het feitelijk gebruik van de Fiets gebreken aan de Fiets ontstaan, dan wel worden geconstateerd door Gebruiker en deze gebreken van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet langer zou gebruiken, dient Gebruiker dit zo snel mogelijk te melden aan Urbee en de Fiets terug te brengen naar het Urbee Station, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt met Urbee. Dit zal doorgaans het geval zijn, als het gebrek van dien aard is dat het verplaatsen van de Fiets niet verantwoord is. Onderdeel van deze afspraken is dat als Urbee vaststelt dat Gebruik wel nog mogelijk was, de kosten voor het verplaatsen van de Fiets bij Gebruiker in rekening worden gebracht.

5. Indien Gebruiker de Fiets wenst op te laden kan dit bij de Urbee Stations waartoe Gebruiker toegang heeft. Welke Urbee Stations dit zijn, volgt uit de mobiele applicatie en de website van Urbee.

6. Gebruiker gebruikt een Fiets zoals te verwachten is van een goed huurder, volgens de geldende verkeersregels en volgens de geldende fatsoensnormen. De Fiets is slechts bestemd voor persoonlijk Gebruik door Gebruiker die geen andere personen mag vervoeren op de Fiets. Bij het stallen laat Gebruiker de Fiets netjes achter en zet de Fiets deugdelijk op slot met de twee bijgeleverde sloten, waarbij een van de sloten dient te worden bevestigd aan een vast object.

7. Fietsen zijn voorzien van een telefoonhouder. Het gebruik van een mobiele telefoon is en blijft echter geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker.

8. Gebruiker is verplicht de Fiets in te leveren in een fietsenrek (mits aanwezig) bij het Urbee Station waar het Gebruik gestart is. Deze Fiets dient dan conform het bepaalde in lid 5 op slot te worden gezet en in de oplader te worden geplaatst. Ingeval hieraan niet wordt voldaan is er sprake van een fout huureinde en is Gebruiker de kosten volgens de dan geldende Tarieflijst aan Urbee verschuldigd.

9. Een Fiets mag alleen worden gebruikt binnen een straal van 40 kilometer van het dichtstbijzijnde Urbee Station. Gebruik buiten Nederland is niet toegestaan.

10. Indien Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden tijdens het Gebruik, heeft Urbee het recht het huidig en toekomstig Gebruik door Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

ARTIKEL 5. SCHADE AAN EN REPARATIES VAN DE FIETS

1. Schade aan de Fiets is voor rekening van Gebruiker, tenzij de schade niet het gevolg is van de gedragingen van Gebruiker en niet voor zijn, risico komt (zoals een ongeluk met de Fiets). Schade is het gevolg van gedragingen van Gebruiker als er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het handelen in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of het niet volgen van de gebruikershandleiding beschikbaar op de website van Urbee door Gebruiker.

2. Het is Gebruiker toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden te (laten) vervangen/repareren zonder dat daarvoor toestemming van Urbee nodig is.

3. Het is Gebruiker met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel beschreven situatie niet toegestaan reparaties aan de Fiets te laten verrichten door een ander dan degene die hiertoe wordt aangewezen door Urbee, tenzij Urbee hiervoor toestemming heeft gegeven. Urbee hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is.

ARTIKEL 6. VERLIES EN DIEFSTAL

1. Ingeval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets zal Gebruiker dit zo snel mogelijk melden bij Urbee.

2. Ingeval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets is Gebruiker in ieder geval een bedrag ad € 95,-- aan Urbee verschuldigd.

3. Ingeval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets is Gebruiker voorts hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade door Urbee, tenzij Gebruiker bewijst dat diefstal of verlies niet aan haar te wijten is. Partijen komen overeen dat deze schade door verlies of diefstal € 1.900,- bedraagt, tenzij deze schade aantoonbaar lager is en onverminderd het recht van Urbee op volledige schadevergoeding. Schade in dit kader is sowieso aan Gebruiker te wijten indien er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het handelen in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of het niet volgen van de gebruikershandleiding beschikbaar op de website van Urbee door Gebruiker.

ARTIKEL 7. BOETES

Boetes opgelegd door derden aan Urbee en eventuele kosten die Urbee moet maken als gevolg van het handelen van Gebruiker zijn voor rekening van Gebruiker.

ARTIKEL 8. GEGEVENSVERWERKING

1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat Urbee de door hem verstrekte gegevens opslaat en dat deze gedeeld mogen worden met derde partijen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten.

2. Urbee is gerechtigd om en Gebruiker staat toe dat Urbee het Gebruik van de Fiets registreert. Deze gegevens worden met name vastgelegd en opgeslagen voor de facturering en het verbeteren van de diensten. Dit betreft in ieder geval de registratie van de locatie en de tijd van het daadwerkelijke gebruik van de Fiets. Gebruiker staat tevens toe dat Urbee deze gegevens mag gebruiken en indien Urbee dit nodig acht voor het uitvoeren van haar diensten, aan derden mag verstrekken.

ARTIKEL 9. PRIJS

1. De prijs voor het Gebruik wordt bepaald door:
- het al dan niet afsluiten van een Abonnement door Gebruiker;
- de duur van het Gebruik door Gebruiker;
- het Urbee Station waar het Gebruik is gestart;
De exacte prijs is weergegeven op de Tarieflijst.

2. Urbee is per 1 januari van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen na Gebruiker daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld.

3. Urbee is daarnaast bevoegd de aangeboden en overeengekomen prijzen te verhogen:
- als er sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en
- die Urbee niet kunnen worden toegerekend; en
- die in verhouding tot de prijs aanzienlijk zijn.

4. Urbee is niet bevoegd de prijzen bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst, dan wel binnen drie maanden na een eerdere verhoging.

ARTIKEL 10. BETALING

1. Betaling kan uitsluitend op de door Urbee aangegeven wijze.

2. Indien Gebruiker betaalt door middel van automatische incasso en Urbee kan de door Gebruiker verschuldigde bedragen niet afschrijven of deze worden onterecht gestorneerd, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim.

3. Een overzicht van het Gebruik en de verschuldigde tarieven door Gebruiker is terug te vinden in het gebruikersaccount.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID URBEE

1. Urbee is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Urbee uitsluitend aansprakelijk is voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

2. Alle aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de jaarlijkse kosten die Gebruiker in het betreffende jaar aan Urbee dient te voldoen.

3. Urbee is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,-- per aanspraak, dan wel € 5.000.000,-- per verzekeringsjaar.

4. De totale aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot vergoeding van de directe schade.

5. De aansprakelijkheid van Urbee voor indirecte schade, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en stagnatieschade), gemiste besparingen, en vertragingsschade is uitgesloten.

6. Urbee is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat Gebruiker een Fiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Dit gaat eveneens op indien Gebruiker door fouten, defecten, verlies dan wel schade geen gebruik kan maken van een Fiets en er geen vervangende Fiets beschikbaar is.

7. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Urbee.

8. Gebruiker vrijwaart Urbee voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Urbee uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Urbee daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Gebruiker aansprakelijk is. Dit met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Urbee of door een persoon of zaak waarvoor Urbee aansprakelijk is, Gebruiker niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Urbee voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.

ARTIKEL 12. WIJZIGING

1. Urbee is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking ervan in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

3. Indien Gebruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Urbee te zijn ontvangen.

4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:
- indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van Gebruiker is;
- indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van Gebruiker;
- indien Gebruiker de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
- indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen;
- als het aantal Fietsen aanwezig per Urbee Station wordt gewijzigd of een Urbee Station wordt gesloten; of
- indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.

ARTIKEL 13. OPZEGGING

1. Het bepaalde in dit artikel is slechts van toepassing indien de Gebruiker een Abonnement bij Urbee heeft afgesloten.

2. De Overeenkomst tussen partijen heeft een looptijd van een maand.

3. Na het verstrijken van de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst wordt deze behoudens rechtsgeldige beëindiging voortgezet met een aansluitende periode van een maand. Na iedere verlenging wordt de Overeenkomst vervolgens steeds verlengd met een periode van een maand.

4. Een Overeenkomst kan slechts geldig worden opgezegd door een schriftelijke opzegging per de eerste dag van de daaropvolgende maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst is ontvangen door de andere partij loopt de Overeenkomst derhalve nog door zodat de Overeenkomst eindigt per de eerste dag van een maand minimaal één maand na de dag waarop de opzegging door Urbee is ontvangen.

5. Na het verstrijken van een jaar na het sluiten van de Overeenkomst vervallen eventuele kortingsafspraken automatisch.

ARTIKEL 14. ONTBINDING

1. Als een van de partijen een verplichting uit deze Overeenkomst niet (volledig) nakomt, is de andere partijgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij eerst in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming heeft gegeven.

2. Gebruiker heeft ingeval van een Abonnement een recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek, waarbij hij zonder opgaaf van reden veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de bevoegdheid heeft om de overeenkomst met Urbee te ontbinden door het toezenden van bijlage 1 aan Urbee.

3. Urbee heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Gebruiker, indien:
- Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- Het faillissement van Gebruiker wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
- Gebruiker onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- Goederen van Gebruiker geheel of gedeeltelijk door derden in beslag worden genomen en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst beïnvloedt;
- Gebruiker anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de - Overeenkomst na te kunnen komen; en/of
- Gebruiker opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Urbee.

ARTIKEL 15. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen (zoals deze algemene voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Amsterdam.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen).

— Aan [hier de naam van de ondernemer, haar adres en, indien van toepassing, haar fax en e-mailadres invullen]:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep/herroepen (*):— Besteld op /Ontvangen op

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en):

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

— Datum, plaats:

* doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

This website uses cookies to enhance user experience and to provide us with visitor analytics.