Terms and conditions

Prevent extra costs

Urbee provides an e-bike network in and around Amsterdam. In order to keep this network intact, we ask our users to comply to the following conditions:

 • Always return the e-bike back to the starting station.
 • Always lock the e-bike to a fixed object with the plug-chain
 • Always plug the charger into the battery after using the e-bike.
 • Is there any damage? Report this on time.


Please take the conditions in notice when returning your e-bike. Nobody is waiting for extra costs. For more information about the fees click here.

Algemene voorwaarden Urbee

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fiets:
Een elektrische deelfiets van Urbee.
Gebruik:
Het reserveren en het feitelijk in gebruik nemen van een Fiets.
Gebruiker:
Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een Fiets. Gebruiker is de persoon, met wie Urbee een Overeenkomst is aangegaan. Gebruiker wordt hierna verder ook wel aangeduid met een mannelijk enkelvoudig voornaamwoord.
Open Urbee Station:
Een stalling in, op of bij een locatie van Locatiehouder die voor alle Gebruikers toegankelijk is. Dit Urbee Station is zichtbaar voor alle Gebruikers op de digitale overzichtskaart.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst gesloten tussen Urbee en Gebruiker.
Tarieflijst:
Lijst waarop de tarieven zijn opgenomen voor onder andere het Gebruik van een Fiets , de kosten bij verlies en/of diefstal van enig van Urbee in gebruik verkregen zaak en de kosten bij een verkeerd huureinde. Deze tarieflijst is te raadplegen via www.urbee.nl, de Urbee-app en is op te vragen bij Urbee.
Urbee:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ebike Network Amsterdam B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1086 XK] Amsterdam, aan de Pedro de Medinalaan 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66514150.
Urbee Station:
Een stalling in, op of bij een locatie van Locatiehouder waarin Fietsen worden geplaatst.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Urbee, zoals offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit een aanbod voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Urbee, alsmede ten behoeve van bij Urbee werkzame personen en ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Urbee.

Artikel 3. Gebruik

Om Gebruik mogelijk te maken dient Gebruiker te beschikken over een eigen gebruikersaccount.
Gebruiker zal Urbee alle gegevens te verstrekken die Urbee nodig heeft om een gebruikersaccount aan te maken. Dit betreft in ieder geval de naam van de Gebruiker, zijn woonadres, zijn of haar e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Ingeval van een wijziging van een van deze gegevens zal Gebruiker deze onverwijld doorgeven aan Urbee.
Een Fiets wordt door Gebruiker gereserveerd via de website van Urbee of met een mobiel elektronisch apparaat.

Gebruiker reserveert een Fiets voor een specifiek tijdstip, een specifieke tijdsduur en vanaf een specifiek Urbee Station. Urbee heeft het recht deze reservering te weigeren in het geval er geen Fietsen beschikbaar zijn of in alle andere gevallen dat een reservering redelijkerwijs niet kan worden geaccepteerd.

Voor zover niet anders is bepaald, komt een reservering pas tot stand als Gebruiker heeft betaald.
Gebruiker kan een reservering verlengen ná uitdrukkelijke toestemming van Urbee én indien de beschikbaarheid van de Fiets dit toelaat. Het gebruik is beperkt tot een maximum periode die door Urbee wordt bepaald. Ingeval van een verlenging van de reservering is Gebruiker de extra kosten verschuldigd zoals deze volgen uit de Tarieflijst van Urbee.

Artikel 4. Verplichtingen gebruiker

 1. Gebruiker is verplicht een Fiets voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle en zo te controleren op fouten, gebreken, schade en/of andere onvolkomenheden. Ingeval er onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze direct aan Urbee te worden gemeld. Gebruiker heeft hier tot een kwartier na het begin van de reservering de tijd voor.
 2. Indien de onvolkomenheden van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet in gebruik zou nemen, dient Gebruiker af te zien van het Gebruik en de Fiets terug te zetten of te laten staan in het Urbee Station waar hij deze heeft opgehaald en dit aan Urbee te melden met opgaaf van redenen.
 3. Gebruiker zal in het geval van lid 2 een nieuwe Fiets beschikbaar worden gesteld. Mocht er geen andere Fiets beschikbaar zijn, worden de kosten van een reservering niet bij Gebruiker in rekening gebracht, indien en voor zover Urbee vaststelt dat Gebruik inderdaad niet mogelijk was.
 4. Indien Gebruiker de Fiets wenst op te laden kan dit bij de Urbee Stations waartoe Gebruiker toegang heeft. Welke Urbee Stations dit zijn, volgt uit de mobiele applicatie en de website van Urbee.
 5. Gebruiker gebruikt een Fiets zoals te verwachten is van een goed huurder, volgens de geldende verkeersregels en volgens de geldende fatsoensnormen. Voorts mag Gebruiker geen andere personen vervoeren op de Fiets. Bij het stallen laat Gebruiker de Fiets netjes achter en zet de Fiets op slot met de twee bijgeleverde sloten.
 6. Fietsen zijn voorzien van een telefoonhouder. Het gebruik van een mobiele telefoon is en blijft echter geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
 7. Gebruiker is verplicht de Fiets in te leveren in een fietsenrek bij het Urbee Station waar het Gebruik gestart is. Deze Fiets dient dan op slot te worden gezet en in de oplader te worden geplaatst. Ingeval hieraan niet wordt voldaan is er sprake van een fout huureinde en is Gebruiker de kosten conform de dan geldende Tarieflijst aan Urbee verschuldigd.
 8. Een Fiets mag uitsluitend worden gebruikt binnen een straal van 40 kilometer van het dichtstbijzijnde Urbee Station, doch uitsluitend binnen Nederland. Gebruik buiten Nederland is uitdrukkelijk verboden.
 9. Indien Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden tijdens het gebruik van de Fiets, heeft Urbee het recht het huidig en toekomstig Gebruik van de Fiets door Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.


Artikel 5. Schade aan en reparaties van de Fiets

 1. Reparaties van de Fiets zijn voor rekening van Urbee, behalve als de schade het gevolg is van de gedragingen van Gebruiker, dan wel voor diens risico komt (zoals een ongeluk met de Fiets).
 2. Het is Gebruiker toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden te (laten) vervangen/repareren zonder dat daarvoor toestemming van Urbee nodig is.
 3. Het is Gebruiker met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel beschreven situatie niet toegestaan reparaties aan de Fiets te laten verrichten door een ander dan degene die hiertoe wordt aangewezen door Urbee, tenzij Urbee hiervoor toestemming heeft gegeven. Urbee hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.
 4. Gebruiker zal onvolkomenheden aan de Fiets zo snel mogelijk melden bij Urbee.
 5. Indien er onvolkomenheden ontstaan aan de Fiets dient Gebruiker de (beschadigde) Fiets terug te brengen naar het Urbee Station tenzij daarover na de hiervoor genoemde melding andere afspraken zijn gemaakt met Urbee. Dit zal doorgaans slechts het geval zijn, indien de beschadiging van dien aard is dat het verplaatsen van de Fiets niet verantwoord is. Onderdeel van deze afspraken is in ieder geval dat als Urbee vaststelt dat Gebruik wel nog mogelijk was, de administratiekosten voor het verplaatsen van de Fiets bij Gebruiker in rekening worden gebracht.


Artikel 6. Verlies en diefstal

 1. Ingeval van diefstal en / of verlies van de Fiets zal Gebruiker dit zo snel mogelijk melden bij Urbee.
 2. Voorts zal Gebruiker ingeval van diefstal hiervan zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie.
 3. Ingeval van diefstal of verlies is Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade door Urbee en wel tot het bedrag per gebeurtenis per Fiets zoals dit is weergegeven op de Tarieflijst, tenzij Gebruiker bewijst dat diefstal of verlies niet aan haar te wijten is. Schade in dit kader is sowieso aan Gebruiker te wijten indien er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het niet volgen van de gebruikershandleiding door Gebruiker.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan de Fiets tenzij Gebruiker aantoont dat deze schade niet aan hem te wijten is. Schade is sowieso aan Gebruiker te wijten indien er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het niet volgen van de gebruikershandleiding door Gebruiker.
 2. Boetes opgelegd door derden aan Urbee en eventuele kosten die Urbee moet maken als gevolg van het handelen van Gebruiker zijn voor rekening van Gebruiker.


Artikel 8. Gegevensverwerking

 1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat Urbee de verstrekte gegevens opslaat en dat deze gedeeld mogen worden met derde partijen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten.
 2. Urbee is gerechtigd om en Gebruiker staat toe dat Urbee het Gebruik van de Fiets registreert. Deze gegevens worden met name vastgelegd en opgeslagen voor de facturering en het verbeteren van de diensten. Dit betreft in ieder geval de registratie van de locatie en de tijd van het daadwerkelijke gebruik van de Fiets. Gebruiker staat tevens toe dat Urbee deze gegevens mag gebruiken en indien Urbee dit nodig acht voor het uitvoeren van haar diensten, aan derden mag verstrekken.


Artikel 9. Prijs

 1. De prijs voor het Gebruik wordt bepaald door: - het al dan niet afsluiten van een abonnement door Gebruiker; - het moment van Gebruik door Gebruiker; - de duur van het Gebruik door Gebruiker; - de tijdstippen waarop het Gebruik plaatsvindt. De exacte prijs is weergegeven op de Tarieflijst.
 2. Urbee is per 1 januari van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen na Gebruiker daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld. Een dergelijke prijsverhoging mag maximaal 10 % bedragen.
 3. Urbee is daarnaast bevoegd de aangeboden en overeengekomen prijzen te verhogen: a. als er sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en b. die Urbee niet kunnen worden toegerekend; en c. die in verhouding tot de prijs aanzienlijk zijn.
 4. Urbee is niet bevoegd de extra kosten bedoeld in lid 1 van dit artikel in rekening te brengen binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst, dan wel binnen drie maanden na een eerdere verhoging.


Artikel 10. Aansprakelijkheid Urbee

 1. Urbee is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Urbee uitsluitend aansprakelijk is voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.
 2. Alle aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de jaarlijkse kosten die Gebruiker in het betreffende jaar aan Urbee dient te voldoen.
 3. Urbee is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,-- per aanspraak, dan wel
 4. € 5.000.000,-- per verzekeringsjaar.
 5. De totale aansprakelijkheid van Urbee is beperkt tot vergoeding van de directe schade.
 6. De aansprakelijkheid van Urbee voor indirecte schade, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en stagnatieschade), gemiste besparingen, en vertragingsschade is uitgesloten.
 7. Urbee is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat Gebruiker een Fiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Dit gaat eveneens op indien Gebruiker door fouten, defecten, verlies dan wel schade geen gebruik kan maken van een Fiets en er geen vervangende Fiets beschikbaar is. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Urbee.
 8. Gebruiker vrijwaart Urbee voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Urbee uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Urbee daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Gebruiker aansprakelijk is. Dit met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Urbee of door een persoon of zaak waarvoor Urbee aansprakelijk is, Gebruiker niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Urbee voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.


Artikel 11. Wijziging

 1. Urbee is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking ervan in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
 3. Indien Gebruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Urbee te zijn ontvangen.
 4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:

a. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van Gebruiker is;
b. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van Gebruiker;
c. indien Gebruiker de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
d. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen, zoals de aanpassing van het aantal fietsen of de eisen voor correct gebruik; of
e. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.

Artikel 12. Opzegging

 1. Indien er tussen partijen in de Overeenkomst geen contractduur is afgesproken, geldt een contractduur van een jaar.
 2. Na het verstrijken van de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst wordt deze behoudens rechtsgeldige beëindiging voortgezet met een aansluitende periode van een jaar. Na iedere verlenging wordt de Overeenkomst vervolgens steeds verlengd met een periode van een jaar.
 3. Na het verstrijken van de initiële contractduur vervallen eventuele tussen partijen overeengekomen kortingsafspraken automatisch.
 4. Een Overeenkomst kan slechts geldig worden opgezegd door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de tussen partijen overeengekomen duur als partijen een overeenkomst van een jaar zijn overeengekomen. Hebben partijen een overeenkomst gesloten met een langere looptijd, dan is Gebruiker na afloop van het eerste jaar te allen tijde bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van een maand.

Artikel 13.Ontbinding

 1. Als een van de partijen een verplichting uit deze overeenkomst niet (volledig) nakomt, is de andere partijgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij eerst in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming heeft gegeven.
 2. Gebruiker heeft een recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek, waarbij hij zonder opgaaf van reden veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de bevoegdheid heeft om de overeenkomst met Urbee te ontbinden door het toezenden van bijlage 1 aan Urbee.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Amsterdam.

This website uses cookies to enhance user experience and to provide us with visitor analytics.