Privacy policy

Privacyverklaring urbee

1.Inleiding

Ebike Network Amsterdam B.V. (hierna: “Urbee”) verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (hierna tevens: “persoonsgegevens”).

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

1.Inleiding

2.Contact

3.Verkrijgen van persoonsgegevens

4.Doeleinden en grondslagen verwerking

5.Persoonsgegevens van kinderen

6.Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

7.Cookies

8.Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

9.Doorgifte van persoonsgegevens

10.Uw rechten

11.Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

2.Contact

Urbee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 66514150 en gevestigd aan het adres de Pedro de Medinalaan 11, te [1086 XK] Amsterdam.

Als u contact met Urbee wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Urbee via de onderstaande contactgegevens:

Postadres: Pedro de Medinalaan 11, [1086 XK] Amsterdam

E-mailadres: info@urbee.nl

Telefoonnummer: +31 202 616 414

Website: www.urbee.nl

Indien u contact met Urbee opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Urbee en Urbee niet of niet volledig kan vaststellen wie u bent, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor haar afdoende blijkt.

3.Verkrijgen van persoonsgegevens

Bezoek website

Indien u de website bezoekt dan legt Urbee bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Urbee.

Contact

Indien u contact met Urbee opneemt via e-mail, telefoon, de website, de Urbee-app, post of een andere communicatievorm, dan slaat Urbee de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het gewenste aanhef en/of adres.

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Urbee, dan verstrekt u uw e-mailadres en wordt u toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten zijn mogelijk aangepast op uw voorkeuren en bevatten dan informatie over de diensten van Urbee waar u mogelijk geïnteresseerd in bent.

Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u diensten van Urbee heeft afgenomen, wordt uw e-mailadres automatisch aan deze lijst toegevoegd.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Urbee aangeven. Dat kan door gebruik te maken van de ‘unsubscribe button’ in nieuwsbrieven en e-mails, door contact op te nemen met Urbee via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze privacyverklaring) of via uw instellingen op de website of in de Urbee-app.

Afnemen van diensten

Indien u diensten gaat afnemen van Urbee vult u gegevens in op de website of in de Urbee-app. Daarbij verstrekt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-/bankrekeningnummer en (factuur)adres. Daarnaast worden bij het aangaan van een overeenkomst met Urbee ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene voorwaarden Urbee, klantnummer/-kenmerk, gebruikersnaam account, wachtwoord account, individuele opmerkingen, moment afname dienst, gekozen dienst, periodiek verschuldigd(e) (totaal)bedrag(en), betaalmethode, volmacht automatische incasso en andere bankgegevens voor het betalen van diensten van Urbee.

Indien u klant bent van Urbee wordt u automatische toegevoegd aan de hiervoor genoemde lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard.

Totstandkoming tijdens dienstverlening

Meerdere zaken van Urbee zijn uitgerust met een of meerdere sensoren. Deze kunnen zich onder meer bevinden in en op de Urbeefietsen en Urbee Stations. Daarnaast kunnen de sensoren van uw mobiele apparaten worden gebruikt wanneer u de Urbee-app gebruikt.

Voorbeelden van sensoren zijn GPS-, WiFi- en bluetoothontvangers, microfoons, camera’s en touchscreens. Via deze sensoren wordt gegevens verkregen over de wijze waarop u diensten afneemt van Urbee, welke Urbee Stations u (het meest) gebruikt en de actuele locatie van Urbee fietsen.

Daarnaast komen tijdens de dienstverlening ook andere gegevens tot stand. Hierbij kunt u denken aan uw voorkeuren en de wijze waarop uw gebruik maakt van diensten van Urbee, technische gegevens en onderhoudsgegevens over Urbeefietsen.

Gebruik Urbee-app

Indien u de Urbee-app gebruikt, verkrijgt Urbee gegevens via de sensoren van uw mobiele apparaat. Daarnaast krijgt Urbee bij gebruik van de Urbee-app gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere activiteiten met uw mobiele apparaat, technische gegevens van uw mobiele apparaat, communicatievoorkeuren en instellingen, IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten en cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Urbee.

Urbee zal u vooraf informeren over gevallen waarbij het noodzakelijk is dat u gegevens verstrekt omdat die vervolgens door Urbee verwerkt moeten worden:

-op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of;

-omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te kunnen sluiten/uit te voeren.

Deze gegevens wordt onder meer opgevraagd wanneer u een account aanmaakt via de website of de Urbee-app. In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

4.Doeleinden en grondslagen verwerking

Urbee gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de genoemde grondslagen:

DOELEINDEN:

GRONDSLAGEN:

Klantencontact en –ondersteuning:

om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden tijdens de dienstverlening, onder meer om uw vragen te beantwoorden, u te kunnen identificeren en op maat van dienst te kunnen zijn.

-De door u verkregen toestemming;

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning:

bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van reserveringen van diensten en fietsen.

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

Aanbieden Urbee-app:

om de Urbee-app aan te kunnen bieden en diensten uit de App te kunnen leveren.

-De door u verkregen toestemming;

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

Localiseren van Urbeefietsen

-De door u verkregen toestemming;

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Analyseren van gedrag afname diensten:

om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren.

-De door u verkregen toestemming;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Dienstondersteuning en –verbetering:

-De door u verkregen toestemming;

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Monitoren van het gebruik van de website van Urbee en de Urbee-app:

om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren en te controleren of u zich aan de toepasselijke voorwaarden houdt.

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Voldoen aan wettelijke verplichtingen:

Urbee is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna tevens: “AP”) en andere van overheidsinstanties.

- Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee of een derde;

Administratieve communicatie:

bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken en het versturen van notificaties bij service en onderhoud aan de Urbeefietsen.

-De door u verkregen toestemming;

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Reclame/nieuwsbrieven:

om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant of donateur bent van Urbee wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;

-De door u verkregen toestemming;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

Informeren over wijzigingen:

om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties.

-De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Urbee;

-Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Urbee;

5.Persoonsgegevens van kinderen

Urbee zal slechts persoonsgegevens van kinderen gebruiken, indien de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt de overeenkomst met Urbee is aangegaan en/of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt persoon toestemming heeft gegeven.

6.Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Urbee kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Dit zal onder meer gebeuren binnen een redelijke termijn nadat u uw account verwijdert.

Urbee zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. Ook zal Urbee de informatie bewaren indien zij ervan uit mag gaan dat zij daar een redelijk belang bij heeft in verband met mogelijke claims, fraude of inbreuken op haar rechten.

Urbee bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.

Indien u klant van Urbee bent, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u en Urbee bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Urbee verwijderd, indien de relatie tussen u en Urbee en uw account zeven jaar inactief zijn geweest.

7.Cookies

Urbee gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Urbee gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Urbee plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Urbee gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Urbee heeft hier geen invloed op. Urbee staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Urbee toestemming heeft gegeven.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Urbee heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Urbee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Urbee is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attendeert Urbee u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kun ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser verwijderd.

Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google:

* https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

* https://policies.google.com/

8.Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Urbee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.Doorgifte van persoonsgegevens

Samenwerkende partijen (verwerkingsverantwoordelijke)

Urbee kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partijen met wie zij samenwerkt en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de diensten (of producten of diensten van partijen met wie Urbee samenwerkt) en de Urbee-app, indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze partijen kwalificeren vaak zelf als verwerkingsverantwoordelijken.

Andere externe dienstverleners (verwerkers)

Urbee schakelt ook andere externe dienstverleners in ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Urbee deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker sluit Urbee overeenkomsten waarin Urbee afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

-het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website en de Urbee-app.

-het leveren van accounting werkzaamheden.

-het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten.

-het leveren van ondersteunende diensten voor en het beheren van marketingactiviteiten.

Overig

In speciale gevallen kan Urbee, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

Indien Urbee (een deel van) haar onderneming aan een derde verkoopt, kan een dergelijke overdracht uw persoonsgegevens omvatten. In dat geval zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de kopende partij.

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

10.Uw rechten

U heeft het recht Urbee te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Urbee zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Urbee het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep van Urbee zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Urbee. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Urbee via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

11.Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Urbee behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website: www.urbee.nl en in de Urbee-app. Urbee adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in het privacybeleid.

Indien Urbee wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring en het privacybeleid, zal zij u berichten via bijvoorbeeld de Urbee-app, e-mail, nieuwsbrief, waarbij – indien verplicht en noodzakelijk – uw toestemming gevraagd.

This website uses cookies to enhance user experience and to provide us with visitor analytics.